กิจกรรม

A Short Page Title Tagline

กิจกรรม

โรงเรียนอนบาลแพรี่เสนอกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทั้งทางด้านสมองและด้านร่างกาย

John Doe

Logic

โรงเรียนอนุบาลแพรี่เราได้จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา Logic เป็นหนึ่งวิชาที่สำคัญในการช่วยเสริมสร้างทักษะความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและเพิ่มพูนเชาว์ปัญญา ผ่านอุปกรณ์ เกมการศึกษามากมาย (อุปกรณ์จากเยอรมันและฟินแลนด์) และแบบทดสอบเชาว์ในทุก ๆ คาบเรียน

John Doe

Taekwondo

โรงเรียนอนุบาลแพรี่ นักเรียนจะได้เรียนรู้การอยู่ในระเบียบและการควบคุมตนเองอย่างเหมาะสม ผ่านการแสดงออกในการฝึกฝนวิชาการป้องกันตัว "เทควันโด" พวกเขาไม่เพียงได้พัฒนาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว และการป้องกันตนเอง แต่ยังได้รู้จักที่จะเคารพผู้อื่นและมีสมาธิ สติ มากขึ้น

John Doe

Chinese Language

เด็ก ๆ อยู่ในวัยที่เรียนรู้และดูดซับภาษาต่าง ๆ ได้ง่าย ดังนั้นนอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาจีนถือได้ว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งอีกภาษาที่ควรเรียนรู้

John Doe

Thai Language

โรงเรียนอนุบาลแพรี่ สามารถเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทไทย พร้อมทั้งได้เพิ่มพูนความสามารถใน การเขียนและอ่านภาษาไทย